Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Tytuł Projektu:
„Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku – Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16”.

Współfinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu:
Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16.

 

Całkowita wartość projektu – 789 655,69 zł brutto.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 789 655,69 zł brutto.

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 454 800,00 zł brutto, co stanowi około 58 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny Beneficjenta – 334 855,69 zł brutto, co stanowi około 42 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.