RODO

RODO

i Państwa dane osobowe w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju.

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię oraz sposobów ochrony tych danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BUSKU-ZDROJU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju z siedzibą na osiedlu Pułaskiego 10 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117578, REGON 000485055, NIP 655-000-08-24 w skrócie „Administrator”, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • adres: os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
 • adres e-mail: smbuskozdroj@nq.pl
 • telefon: 41 378 30 35,  41 378 30 63 lub 41 378 30 64
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – adres e-mail: iod@smbuskozdroj.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju oraz wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 845), w celu prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO,
 • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy, a także realizacji tej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które wskazują podstawę prawną i interes prawny.
 2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 • usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 1. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że przetwarzanie tych danych jest wymagane dla osiągnięcia celów określonych w punkcie 2;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.