Przetarg lokal mieszkalny publikacja 06-09-2019

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju ogłasza przetarg na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego.

Lokal mieszkalny o pow. użytk. 48,60 m2 usytuowany na parterze, zlokalizowany jest w budynku Nr 22 na os. Gen. W. Sikorskiego w Busku-Zdroju.

Cena wywoławcza wynosi 170 100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sto złotych).

Przetarg ograniczony ustny odbędzie się w dniu 24.09.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni na os. Pułaskiego 10 w Busku-Zdroju.
W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział jedynie członkowie tutejszej Spółdzielni, z którymi zawarte zostały Umowy określające kolejność przydziału lokalu mieszkalnego, o ile nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do kasy Spółdzielni w dniu przetargu w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) oraz złożenie oświadczenia potwierdzającego stan niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

W razie braku zainteresowanych nabyciem lokalu w przetargu ograniczonym, w tym samym dniu o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się drugi przetarg nieograniczony ustny, w którym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Przystępujących do drugiego przetargu także obowiązuje wadium w podanej wysokości.

Lokal znajduje się w dyspozycji Spółdzielni i będzie udostępniony zainteresowanym w dniu 16.09.2019r. w godz. od 12:00 do 13:00.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Organizacyjno-Członkowskim Spółdzielni (pokój nr 10) w godzinach urzędowania lub tel. 41 378 30 35,  41 378 30 64 (wew. 12).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Busko-Zdrój, dn. 06.09.2019r.